Milosť Košice

Najdôležitejšie

Úvod > Najdôležitejšie

Kto sme

Za najdôležitejšie považujeme to, aby všetci ľudia počuli evanjelium – dobrú správu o Božom Synovi – Ježišovi Kristovi z Nazareta:

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho zachránil.
(Evanjelium Jána, kapitola 3, verše 16 a 17)

Od čoho prišiel Boží Syn zachrániť ľudí? Od hriechu a od trestu za hriech. Čo je však hriech?
V dnešnej dobe si mnoho ľudí myslí, že koncept hriechu je zastaralý. Domnievajú sa, že je to len stredoveký spôsob, ako držať ľudí pod kontrolou skrze strach a výčitky svedomia. Ďalší si myslia, že hriechy sú zlé skutky, ktorými sme ublížili sebe i druhým okolo nás. Vraždy, smilstvá, klamstvá, krádeže, opilstvo a podobne. Ale toto je už len ovocie hriechu – jeho následky.

Hriech je vo svojej podstate negatívna sila v každom človeku, ktorá ho ťahá robiť zlé veci.
Väčšina ľudí chce prežiť šťastný a úspešný život, chcú mať krásny vzťah s milovanou osobou, chcú dobre vychovať svoje deti. Nikto si neplánuje život v depresii, frustrácii, v hádkach, v ustarostenosti, v rôznych strachoch a beznádeji. Nikto nešiel do manželstva s tým, že to bude peklo na zemi, ktoré skončí rozvodom. Časom však každý z nás objaví v sebe tento zákon hriechu:

Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré; lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem.
(List apoštola Pavla Rímskym, kapitola 7, verše 18 a 19)

Tento jav nazýva Božie Slovo zákonom hriechu. Tak ako sú všeobecne platné prírodné zákony, tak aj duchovné. Tak ako gravitačný zákon priťahuje všetko nadol, aj zákon hriechu sťahuje človeka nadol vždy viac a viac, mnohokrát až na samé dno. Nakoniec je človek zo všetkého znechutený. Z okolností svojho života, z druhých ľudí a najviac možno sám zo seba. Keď sa ocitne v slepej uličke, diabol mu ponúkne svoje riešenia: rozvod, hádku, alkohol, drogy, smilné vzťahy alebo iné únikové cesty, len aby zabudol na svoje trápenie. Niektorých doženie až k samovražde. Božie Slovo nás učí, že človek sa postupne viac a viac zamotáva, až sa nakoniec stane otrokom hriechu. To znamená, že to hriešne správanie, ktoré sa javilo na počiatku ako niečo skvelé, dnes vo veľkej miere devastuje život človeka a on sa už nevie toho zbaviť - stal sa závislým.

Ale dobrá správa je to, že koho Boží Syn vyslobodí, ten sa stane skutočne slobodným. Mnohí medzi nami prijali od Boha skrze Ježiša Krista skutočnú slobodu od rôznych vecí, ktoré ničili naše životy. Aj Tebe môže vzkriesený Kristus pomôcť s čímkoľvek, čo ťa trápi. On je Spasiteľ- teda Záchranca. My vydávame svedectvo o tom, že Boh skrze svojho Syna aj dnes premieňa údolia sĺz na pramene radosti.

Pán Ježiš Kristus nás však neprišiel oslobodiť len od samotných hriechov, zlozvykov a ťažkých životných situácií. On nás prišiel vyslobodiť aj od následkov hriechu. Následkom hriechu je podľa Biblie smrť. Najprv smrť duchovná, potom fyzická a nakoniec večná. Duchovná smrť znamená to, že človek kvôli hriechu najprv zomrel duchovne. Zomrel jeho duch a tak stratil skutočný kontakt s Bohom. Následkom toho človek vošiel do temnoty a zmätku. Preto začal hľadať cestu späť k Bohu skrze rôzne náboženstvá a filozofie, ktoré ho však nemohli uspokojiť, lebo hriech vytvoril skutočnú bariéru medzi človekom a Bohom. Ľudská psychika, intelekt a ani emócie sa bez oživenia ľudského ducha nevedia s Bohom skutočne stretnúť. Boh je Duch a kto Ho chce poznať, ten sa musí duchovne znovuzrodiť. A to je možné jedine skrze Krista, ktorý povedal: Ja som cesta, pravda aj život. Nikto nemôže prísť k Otcovi, len skrze mňa. Bez osobného vzťahu s Kristom, bez duchovného narodenia je aj kresťanstvo len jedným z mnohých náboženstiev s liturgický systémom, ktoré nedokážu nasýtiť hlad človeka po Bohu a po spravodlivosti. Kristus je jediný Prostredník medzi hriešnym človekom a svätým Bohom, lebo jedine On žil spravodlivým životom bez hriechu a preto sa mohol stať obeťou za naše hriechy. Každého človeka čaká po fyzickej smrti a po poslednom súde večné zatratenie v pekle. Dnes sa môže nad tým pousmiať, ale jedného dňa príde na to, že nebo aj peklo sú skutočné miesta. Kristus zomrel na kríži aj za Tvoje hriechy, aby si nemusel skončiť na mieste večného utrpenia. Po svojej smrti bol Bohom vzkriesený, vystúpil do neba a vráti sa znova na Zem, aby sa tu uskutočnilo mesiánske kráľovstvo a potom bude súd podľa skutkov človeka. No dopredu vieme, že ani jeden človek nie je dostatočne dobrý a spravodlivý pred Bohom. Ale krv Baránka Božieho, samotného Krista, očistí od hriechov každého, kto uverí tejto dobrej správe o odpustení v Jeho krvi. Každý, kto túži po tom, aby ho Pán zachránil, musí uznať, že je hriešny človek a nevie si sám pomôcť. Potom v modlitbe volá k Bohu v mene Pána Ježiša Krista, a na základe Jeho Slova je zachránený. Nie pre svoje skutky, ale zadarmo, z milosti Božej, skrze vieru v Neho:

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.
(List apoštola Pavla Efezským, kapitola 2, verše 8 a 9)

Ak túžiš po zmierení s Bohom, po odpustení hriechov a večnom živote s Ním, môžeš sa práve teraz modliť nahlas túto modlitbu:

Svätý Bože, prichádzam k Tebe v mene Tvojho Syna – Pána Ježiša Krista.
Uvedomujem si, že som hriešny človek a že odplatou za hriech je smrť a večné zatratenie. Ty si však povedal vo svojom Slove, že každý, kto by volal na Pánovo meno bude zachránený. Preto vzývam meno Pána Ježiša Krista, lebo verím, že Jeho obeť na kríži a Jeho preliata svätá krv je dostatočná očistiť ma od každého hriechu. Preto práve teraz prijímam odpustenie všetkých mojich hriechov a dar večného života.
Ďakujem Ti za tento okamžik znovuzrodenia, kedy som sa stal Tvojim dieťaťom a dedičom všetkých Božích prísľubov.
Pane, prijímam Ducha Svätého a Jeho moc do svojho života. Verím vo svojom srdci a vyznávam, že nazaretský Ježiš Kristus -Mesiáš, ktorý vstal z mŕtvych a žije naveky, je mojím Pánom a Spasiteľom.
Činím pokánie, odvraciam sa od každého hriechu a rozhodujem sa žiť podľa Božej vôle zjavenej v biblii. Ďakujem Ti za istotu spasenia a nový život v Kristovi, chválim ťa a uctievam, v mocnom mene Ježiš, Amen.

Ak srdcom veríš v Krista, ktorý zomrel aj za Tvoje hriechy; a taktiež veríš, že na tretí deň vstal z mŕtvych, si spasený. Duchovne si ožil a môžeš mať skutočný vzťah so svojim nebeským Otcom. Tvoje meno bolo zapísané v knihe života. Gratulujem Ti k tomu najlepšiemu a najdôležitejšiemu rozhodnutiu v Tvojom živote.

Samozrejme, hoci nie sme spasení skrze naše skutky, lebo je to Boží dar, platí zároveň aj to, že ak chce byť človek dedičom Božieho kráľovstva, má zanechať svoje zlé skutky, aby nebol znova zotročený hriechom. Dobrá správa je to, že teraz si nové stvorenie v Kristovi a máš v Ňom silu a schopnosť zanechať hriechy a odvrátiť sa od nich. Toto Biblia nazýva pokánie a obrátenie. Duch Svätý je Tvoj pomocník, On Ti bude pomáhať žiť podľa Božieho Slova. Je tiež potrebné, aby sa človek na znak toho, že uveril Bohu a zanechal starý hriešny život dal pokrstiť biblickým spôsobom – úplným ponorením do vody a to do mena Pána Ježiša Krista, teda do mena Otca, Syna i Svätého Ducha.

Ak si úprimne uveril evanjeliu a volal si v modlitbe na Pánove meno, daj sa pokrstiť. Radi Ti v tom pomôžeme. Pozývame ťa aj na naše pravidelné bohoslužby, kde uctievame a chválime Boha. Taktiež tu vyučujeme na základe Biblie-Božieho Slova, ako žiť nový život v Kristovi, ktorý si získal. Naučíš sa ako víťaziť nad pokušením a žiť úspešný, požehnaný život. Začni sa modliť a čítať si Bibliu, aby si mohol vybudovať svoj život podľa Božej vôle. Boh je dobrý a má skvelú budúcnosť pre tých, ktorí život s Ním berú vážne.